STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIMI

DAİRE BAŞKANLIĞI VE SEKRETERLİK

Ünvanı Adı Soyadı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Personel Personelin Görevleri
Daire Başkanı Mehmet TUNCEL ÖZTÜRK Görevde Bulunan Şube Müdürü

Dairenin harcama yetkilisi ve yöneticisidir. Başkanlığın kanunlar önünde yerine getirmekle sorumlu olduğu işlerin yerine getirilmesinde tüm personelin sevk ve idaresini yürütür kontrol sonucunda düzenlenen görüş ve kontrol şerhlerini imzalar.

Teknisyen Güliz GÜLKAN KESERCİ Orhan BAŞARAN

Gelen giden evrak kayıt ve tasnifini yapmak. Daire Başkanlığının yazışmalarını yapmak.Başkanın; birim personeli, dışardan gelen kişi, kurum personeli vs. ile telefon veya yüzyüze iletişimini sağlamak ve birim arşiv görevliliği.

İÇ KONTROL ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Görev Tanımı

2017 YILI Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesi ile belirlenen BAP için 1.000.000,00, mal, hizmet ve yapım işleri için 150.000,00TL' nin üzerindeki harcama birimlerinden gelen ödeme emri belgesi ve ekleri ile taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ön mali kontrole tabidir.

Ünvanı Adı Soyadı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Personel Personelin Görevleri
Şube Müdürü Hülya DURMUŞ Nurhan KARAKUŞ

Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır. Başkanlığın gerçekleştirme görevlisidir.

Mali Hizmetler Uzm. Nurhan KARAKUŞ Eda GÜNEŞ

İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çalışmaları ve Ön Mali Kontrol **

Mali Hizmetler Uzm. Eda GÜNEŞ Nurhan KARAKUŞ

İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çalışmaları ve Ön Mali Kontrol **

MUHASEBE VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ünvanı Adı Soyadı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Personel Personelin Görevleri
Muhasebe Yetkilisi ve Şube Müdürü Murat PINAR Türkan KAVAS, Nurhan KARAKUŞ, Sadi ÖZBAĞ

Muhasebe Yetkililiği görevini yürütür.Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır.

BANKA İŞLEMLERİ

Birim Görev Tanımı

Üniversitemize ait bütün ödemeleri yapmak, teminat alımı ve iadesi, kasa ve banka işlemlerini yürütmek, Yevmiye işlemlerinin onay ve takibini yürütmek arşivleme yapmak.

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Serpil GÖRGEN Memur Mehmet ÇELİKÖZ Kurum banka hesaplarına yatan tutarları ilgili hesaplara almak ve gün sonu işlemlerini yapmak. Teminat mektuplarının kaydı ve iade işlemlerini yapmak.
Mehmet ÇELİKÖZ Bilgisayar İşletmeni Serpil GÖRGEN Kurum banka hesaplarına yatan tutarları ilgili hesaplara almak ve gün sonu işlemlerini yapmak. Teminat mektuplarının kaydı ve iade işlemlerini yapmak.
Canan DENİZ DEMİR Veznedar Doğum İzninde Kurum banka hesaplarına yatan tutarları ilgili hesaplara almak ve gün sonu işlemlerini yapmak. Teminat mektuplarının kaydı ve iade işlemlerini yapmak.
Orhan BAŞARAN Teknisyen Yrd. Serpil GÖRGEN - Mehmet ÇELİKÖZ Bankaya evrak teslim edip-almak, Başkanlığın arşivleme işlemlerini yerine getirmek ve birim arşiv görevliliği

Muhasebe Tetkik Servisi Görev Sorumlulukları 1

Muhasebe birimlerinin 150.000,00 TL altındaki mal, hizmet ,yapım işi dahil olmak üzere birimlere ilişkin tüm giderlere ait ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde inceleme yapar.Ek-1 sayılı listede kontrol etmekle yükümlü personel isimlerine göre harcama birimleri isimleri ve yapılan görevler gösterilmiştir.

Ek-2 listede belirlenen harcama birimlerinden gelen maaş, ekders, mesailerine ilişkin ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde inceleme yapar.Üniversitenin diğer birimlerince sorulan konular ile ilgili olarak görüş yazısı yazmak.

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Sadi ÖZBAĞ Mali Hizmetler Uzmanı Ülkü GÜNGÖR
Aydan YILMAZ
Eyyüp KAYAR
Günnur YILMAZ
Maaş - Ekders ve Satınalma Tetkik Servisi
Ülkü GÜNGÖR Şef Sadi ÖZBAĞ
Aydan YILMAZ
Eyyüp KAYAR
Günnur YILMAZ
Maaş - Ekders ve Satınalma Tetkik Servisi
Aydan YILMAZ Bilgisayar İşletmeni Sadi ÖZBAĞ
Ülkü GÜNGÖR
Eyyüp KAYAR
Günnur YILMAZ
Maaş - Ekders ve Satınalma Tetkik Servisi
Günnur YILMAZ Memur Sadi ÖZBAĞ
Ülkü GÜNGÖR
Eyyüp KAYAR
Aydan YILMAZ
Maaş - Ekders ve Satınalma Tetkik Servisi
Eyyüp KAYAR Memur Sadi ÖZBAĞ
Ülkü GÜNGÖR
Günnur YILMAZ
Aydan YILMAZ
Maaş - Ekders ve Satınalma Tetkik Servisi

MUHASEBE KESİN HESAP- EMANET- KİŞİ BORÇLARI VE TAŞINIR İŞLEM SERVİSİ

Birim Görev Tanımı

Emanet işlemleri (Vergi Borcu,Sendika Aidatı, Kefalet Sandığı,Nakit Teminatlar,SGK ile SSK keseneklerinin gönderme işlemlerini yapmak), Hesap Dönemi Sonu Defterleri ve Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak, Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde harcama birimlerinden gelen taşınır alımlarını konsolide etmek, Muhtasar ve KDV beyannamelerini hazırlamak, Öğrenci Harç İade İşlemlerini yapmak.

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Ahmet USLUSOY Şef Durdane KANLIKAVAK
Halil İbrahim SARICAN
Kesin Hesap, Yönetim Dönemi, Taşınır Kontrol ile Konsolide İşlemleri,Öğrenci Harç İadeleri, Emanetteki tutarlar ile nakit geçici ve kesin teminatların iadesi
Durdane KANLIKAVAK Şef Ahmet USLUSOY
Halil İbrahim SARICAN
KDV - Muhatasar Beyannamesi hazırlanması ve ödenmesi, SGK e- kesenekleri Gönderimi
Halil İbrahim SARICAN Memur Dürdane KANLIKAVAK
Ahmet USLUSOY
İcra işlemleri ve icraların dairelerine gönderilmesi ile SGK Kesintilerinin gönderilmesi

BÜTÇE PERFORMANS PROGRAM MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Görev Tanımı

Birim teklifleri konsolide edilerek izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini üniversitenin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde idarenin ayrıntılı harcama/finansman programını hazırlamak,

Bütçe İşlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

YÖK Gelirleri, ÖYP Gelirleri, Öğrenci gelirleri, döner sermaye gelirleri, danışmanlık hizmet gelirleri ile diğer hizmet gelirlerinin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yapmak,

Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirleri almak ,

Üniversitenin aylık harcama ve nakit ihtiyacını belirleyerek Hazine Yardımı Talep Tablosunu hazırlama işlemlerini yürütmek ,

Yatırım Projelerinin Gerçekleşme ve Uygulama Sonuçlarını Hazırlamak ,

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanmasını sağlamak ,

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak ,

Performans Programı, Performans İnceleme ve Değerlendirme hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek ,

Birimlerden gelen faaliyet raporlarını konsolide ederek İdare Faaliyet raporunu hazırlamak ,

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
GÜLCAN KARSTARLI Şube Müdürü Sümeyra KOÇ - Volkan İŞCİ Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır.
Volkan İŞCİ Mali Hizmetler Uzmanı Sümeyra KOÇ - Seda ALIM Faaliyet Raporu, Bütçe Hazırlık, Bütçe işlemleri ve Raporları
Sümeyra KOÇ Bilgisayar İşletmeni Volkan İŞCİ - Seda ALIM Performans programı,Bütçe Hazırlık, Bütçe İşlemleri ve Raporları
Seda ALIM Memur Sümeyra KOÇ - Volkan İŞCİ Bütçe Hazırlık, Bütçe İşlemleri ve Raporları

STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Birim Görev Tanımı

İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek ,

İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ,

Stratejik planlama çalışmalarının ve strateji Geliştirme Kurulunun sekreteryası ile planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, plan hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek ,

Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ilgili diğer ulusal bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak, orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli mali planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibariyle amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunarak stratejik planı oluşturmak ,

Stratejik plan en az iki yıl uygulandıktan sonra gerek görülmesi halinde hedeflerinde nicel değişiklikler yaparak güncelleştirmek ,

Stratejik planların yenilenmesi ve güncelleştirilmesi durumunda ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bilgi vermek ,

Strateji ve Bütçe Başkanlığına Stratejik Plan değerlendirme raporu gönderilmesi halinde, dğerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini vermek için yönetime sunmak ,

Stratejik planın birer nüshasını, üst yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Sayıştay’a göndermek, kamuoyuna duyurmak ve Üniversitemiz internet sitesinde yayınlamak ,,

Stratejik Planlama İnceleme ve Değerlendirmeye ilişkin her türlü çalışmayı yürütmek ,

İdarenin Stratejik Plan hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yapmak,

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
GÜLCAN KARSTARLI Şube Müdürü Sümeyra KOÇ - Volkan İŞCİ Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır.
Volkan İŞCİ Mali Hizmetler Uzmanı Sümeyra KOÇ - Seda ALIM Stratejik planlama çalışmalarını yürütmek
Sümeyra KOÇ Bilgisayar İşletmeni Volkan İŞCİ - Seda ALIM Stratejik planlama çalışmalarını yürütmek
Seda ALIM Memur Sümeyra KOÇ - Volkan İŞCİ Stratejik planlama çalışmalarını yürütmek

Tetkik Servisleri Görev Dağılımları

MUHASEBE TETKİK SERVİSİ (1) GÖREV DAĞILIMI (TÜM BİRİMLERİN MAAŞ- EK DERS ve SATIN ALMA EVRAKLARI) EK1

SADİ ÖZBAĞÜLKÜ GÜNGÖRGÜNNUR YILMAZAYDAN YILMAZEYYÜP KAYAR
Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hereke Ö.İ. Uzunyol M.Y.O İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Yapı İşleri ve Teknik Dai.Bşk
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulama Araştırma Hastanesi Personel Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Dai.Başk.
Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Gölcük MYO Strateji Geliştirme Daire Baş. Kütüphane ve Dök. Daire Baş.
Kocaeli Sağlık Hizmetleri M.Y.O Teknik Eğitim Fak Gıda ve Tarım Meslek YO Barbaros Denizcilik Y.O Hukuk Müşavirliği
Güzel Sanatlar Fak. Hukuk Fakültesi Eğitim Fakültesi Ford Otosan MYO Öğrenci İşleri Daire Baş
Fen Edebiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yahya Kaptan M.Y.O Köseköy M.Y.O
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Kandıra M.Y.O Hereke M.Y.O Havacılık ve Uzay Fak.
Spor Bilimleri Fak. Kartepe M.Y.O İzmit M.Y.O Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Arslanbey M.Y.O
Sosyal Bilimler Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Ali Rıza Veziroğlu M.Y.O Değirmendere M.Y.O Adalet MYO
Devlet Konservatuvarı Diğer Bölümler Asım Kocabıyık M.Y.O ÖYP Gazanfer Bilge M.Y.O
Yabancı Diller Bölümü Diğer Merkezler Kandıra Uygulamalı Bil. Y.O Koruma ve Güvenlik Derbent MYO
Yabancı Diller Yüksekokulu Genel Sekreterlik Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.   Turizm İşletmeciliği ve Otel YO
Karamürsel M.Y.O Teknoloji Fak. Uzaktan Eğitim Müd.    
İlahiyat Fak.   Birim Maaş Mutemetliği-Satınalma    
NOT: Tetkik Servisinde Çalışan Personelin Görev Dağılımında Belirtilen Görevlerinin Dışındaki İşlemlerde de Bilgi Sahibi Olması Gerekmektedir.

MUHASEBE TETKİK SERVİSİ (2) ( TÜBİTAK - SANTEZ - BAP- FARABİ- MEVLANA- ERASMUS VE PROJE ÖDEMELERİ) EK2

Zehra YILMAZ Besim OK
Tübitak Projeleri BAP
San-Tez Projeleri AB Erasmus
  Farabi
  Mevlana
  AB Projeleri
  Marka
  Gençlik ve Spor Bakanlığı

MUHASEBE TETKİK (3) KİŞİ BORÇLARI SERVİSİ EK3

Türkan KANIK Türkan KAVAS
(Ücretsiz İzinde) (Geçici Olarak Yürütmekte)

EMANET VE KESİN HESAP SERVİSİ (4) EK4

Dürdane KANLIKAVAK Ahmet USLUSOY Halil İbrahim SARICAN
Emekli Sandığı Ödemeleri Taşınır İşlemleri Mutabakat İcraların Gönderilmesi
Muhtasar ve KDV Ödemeleri Kesin Hesap Hazırlanması SGK Kesintilerinin Gönderilmesi
Vergi Borcu Gönderimi Öğrenci Harç İadeleri  
Sendika Kesinti Gönderimi Nakit Teminat İadesi  
Kefalet Sandığı Kes. Gönderimis    

TAŞINMAZ KİRALARININ TAKİP VE TAHSİL SERVİSİ (5) EK5

Türkan KAVAS Gülşen ÖNDER
A PAMUKKALE LTD.ŞTİ. SOSYAL TESİS BÜLENT BAKIRCIOĞLU HASTANE ERKEK BERBERİ
ÜNİVERSİTE MEDYA A.Ş. 150 ADET REKLAM PANOSU SERVET CENGİZ KADIN KUAFÖRÜ
ŞOK MARKET SOSYAL TESİS MEHMET CEMAL ŞENER GAZANFER BİLGE MYO
AKTAY SOS.HİZ.LTD.ŞTİ./td> SOSYAL TESİS SAİT BİLGİÇ HEREKE MYO ÖĞR.KANTİNİ
RECEP GENÇ TAKSİ DURAĞI HİKMET YILDIRIM ANITPARK ÇAY OCAĞI
DOĞU KAR.METRO LTD.ŞTİ. SOSYAL TESİS HİKMET YILDIRIM İLETİŞİM FAK.KANTİN
TÜRKİYE FİN.KAT.BANKASI ATM HİKMET YILDIRIM FEN-EDEB.FAK.KANTİN
TEB ATM HİKMET YILDIRIM TEKNİK EĞİTİM KANTİN
İSMAİL BATI İ.İ.B.F. KANTİN HİKMET YILDIRIM HUKUK FAK. KANTİN
ZİRAAT BANKASI REKLAM 2 ADET REKLAM PANOSU ŞEMİNUR ÇÜRÜK YÜZME HAV.2 ADET ÇAY MAK.
HAKAN ATALAY TEPE CAFE ŞEMİNUR ÇÜRÜK MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM FAK.
FATİH GÜRKAN FEN-EDEBİYAT ÇAY OCAĞI MÜRSEL BİLGİN ANITPARK TANIT KIRTASİYE
HÜSEYİN AKANSU İ.İ.B.F. KANTİN İŞ BANKASI UMUTTEPE ŞB
EFE - TUR SOSYAL TESİS İŞ BANKASI ANITPARK ATM
ZİRAAT BANKASI 3 ATM SOSYAL TESİS İŞ BANKASI ARSLANBEY ARSLANBEY ATM
ZAFER ERENKAYA GÖLCÜK MYO KANTİN İŞ BANKASI SKS ÖNÜ ATM
NURAY BUDAĞ KANDIRA MYO İŞ BANKASI A KAPISI ATM
YAPI KREDİ BANKASI ATM İŞ BANKASI HASTANE ATM
FİNANSBANK ATM İŞ BANKASI MÜHENDİSLİK ATM
ZİRAAT BANKASI ŞUBE SOSYAL TESİS İŞ BANKASI KARAMÜRSEL KARAMÜRSEL MYO ATM
VAKIFBANK ATM İŞ BANKASI KOCAELİ MYO KOCAELİ MYO ATM
AKBANK ATM İŞ BANKASI SOSYAL TESİS ATM
HALK BANKASI ATM İŞ BANKASI ÖĞRENCİ YEMEKHANE
GARANTİ BANKASI ATM FİLİZ KILINÇSOY KARAMÜRSEL MYO
POSTA VE TEL.A.Ş. ŞUBE YERİ SİNAN BAYRAMOĞLU DERBENT MYO KANTİN
POSTA VE TEL.A.Ş. MATİK CİHAZI SİNAN BAYRAMOĞLU ARSLANBEY MYO KANTİN
    REMZİ KILCAN ANITPARK ÇAMAÇIRHANE
EROL ÖZPINAR BESYO ÖĞRENCİ KANTİNİ BAŞAK OTOMAT DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
EROL ÖZPINAR BESYO ÖĞRENCİ KANTİNİ    
MEKSTAR CAFE UMUTTEPE ÖĞR.KANTİNİ    
DERVİŞ YASİN İPŞİROĞLU YABANCI DİL.ÖĞR.KANTİNİ    
DERVİŞ YASİN İPŞİROĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞR.KANTİN    
MURAT KUL KOCAELİ MYO KANTİN    

BANKA İŞLEMLERİ SERVİSİ (6) EK6

Serpil GÖRGEN Mehmet ÇELİKÖZ Orhan BAŞARAN
Ödeme Emri Belgelerinin Onaylanması ve Bankaya Gönderme Emri İle Gönderilmesi ve Hesap Kapatmaları Banka Hesaplarımıza Yatan Tutarların Hesaplara Alınması ve Mutabakat Evrakların Yevmiye Numarası İle Tanzimi
Teminet Mektuplarının Alınması ve İadesi Birim Taşınır Kaydı Ön Ödemeli Sayaç Kontör Yükleme
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors