Genel Bilgiler

DAİRE BAŞKANLIĞI VE SEKRETERLİK

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Mehmet Tuncel ÖZTÜRK Daire Başkanı Görevde Bulunan Şube Müdürü Dairenin harcama yetkilisi ve yöneticisidir. Başkanlığın kanunlar önünde yerine getirmekle sorumlu olduğu işlerin yerine getirilmesinde tüm personelin sevk ve idaresini yürütür kontrol sonucunda düzenlenen görüş ve kontrol şerhlerini imzalar.
Güliz GÜLKAN KESERCİ Teknisyen Orhan BAŞARAN Gelen giden evrak kayıt ve tasnifini yapmak. Daire Başkanlığının yazışmalarını yapmak.Başkanın; birim personeli, dışardan gelen kişi, kurum personeli vs. ile telefon veya yüzyüze iletişimini sağlamak ve birim arşiv görevliliği

İÇ KONTROL ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı

 • 2017 YILI Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesi ile belirlenen BAP için 1.000.000,00, mal, hizmet ve yapım işleri için 150.000,00TL' nin üzerindeki harcama birimlerinden gelen ödeme emri belgesi ve ekleri ile taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ön mali kontrole tabidir.

Görev Sorumlulukları

 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

 • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak

 • Ön mali kontrol görevini yürütmek

 • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici veetkililiği arttırıcı tedbirler almak

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Hülya DURMUŞ Şube Müdürü Nurhan KARAKUŞ Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır. Başkanlığın gerçekleştirme görevlisidir.
Nurhan KARAKUŞ Mali Hizmetler Uzmanı Eda GÜNEŞ İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çalışmaları ve Ön Mali Kontrol
Eda GÜNEŞ Mali Hizmetler Uzmanı Nurhan KARAKUŞ İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çalışmaları ve Ön Mali Kontrol

MUHASEBE ve KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Sorumlulukları

 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek,

 • Gelir ve Alacaklıların tahsil işlemlerini yürütmek.

 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak.

 • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.

 • Malî istatistikleri hazırlamak.

 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Murat PINAR Muhasebe Yetkilisi ve Şube Müdürü Türkan KAVAS
Nurhan KARAKUŞ
Sadi ÖZBAĞ
Muhasebe Yetkililiği görevini yürütür.Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır.

Muhasebe Tetkik Servisi Görev Sorumlulukları 1

 • Muhasebe birimlerinin 150.000,00 TL altındaki mal, hizmet ,yapım işi dahil olmak üzere birimlere ilişkin tüm giderlere ait ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde inceleme yapar.Ek-1 sayılı listede kontrol etmekle yükümlü personel isimlerine göre harcama birimleri isimleri ve yapılan görevler gösterilmiştir.

 • Ek-2 listede belirlenen harcama birimlerinden gelen maaş, ekders, mesailerine ilişkin ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde inceleme yapar.Üniversitenin diğer birimlerince sorulan konular ile ilgili olarak görüş yazısı yazmak.

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Sadi ÖZBAĞ Mali Hizmetler Uzmanı Ülkü GÜNGÖR
Aydan YILMAZ
Eyyüp KAYAR
Günnur YILMAZ
Maaş - Ekders ve Satınalma Tetkik Servisi
Ülkü GÜNGÖR Şef Sadi ÖZBAĞ
Aydan YILMAZ
Eyyüp KAYAR
Günnur YILMAZ
Maaş - Ekders ve Satınalma Tetkik Servisi
Aydan YILMAZ Bilgisayar İşletmeni Sadi ÖZBAĞ
Ülkü GÜNGÖR
Eyyüp KAYAR
Günnur YILMAZ
Maaş - Ekders ve Satınalma Tetkik Servisi
Günnur YILMAZ Memur Sadi ÖZBAĞ
Ülkü GÜNGÖR
Eyyüp KAYAR
Aydan YILMAZ
Maaş - Ekders ve Satınalma Tetkik Servisi
Eyyüp KAYAR Memur Sadi ÖZBAĞ
Ülkü GÜNGÖR
Günnur YILMAZ
Aydan YILMAZ
Maaş - Ekders ve Satınalma Tetkik Servisi

MUHASEBE KESİN HESAP - EMANET VE TAŞINIR İŞLEMLERİ SERVİSİ (2)

 • Emanet işlemleri (Vergi Borcu,Sendika Aidatı, Kefalet Sandığı,Nakit Teminatlar,SGK ile SSK keseneklerinin gönderme işlemlerini yapmak), Hesap Dönemi Sonu Defterleri ve Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak, Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde harcama birimlerinden gelen taşınır alımlarını konsolide etmek, Muhtasar ve KDV beyannamelerini hazırlamak, Öğrenci Harç İade İşlemlerini yapmak.

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Ahmet USLUSOY Şef Durdane KANLIKAVAK
Halil İbrahim SARICAN
Kesin Hesap, Yönetim Dönemi, Taşınır Kontrol ile Konsolide İşlemleri,Öğrenci Harç İadeleri, Emanetteki tutarlar ile nakit geçici ve kesin teminatların iadesi
Durdane KANLIKAVAK Şef Ahmet USLUSOY
Halil İbrahim SARICAN
KDV - Muhatasar Beyannamesi hazırlanması ve ödenmesi, SGK e- kesenekleri Gönderimi
Halil İbrahim SARICAN Memur Dürdane KANLIKAVAK
Ahmet USLUSOY
İcra işlemleri ve icraların dairelerine gönderilmesi ile SGK Kesintilerinin gönderilmesi

KİŞİ BORÇLARI SERVİSİ 3

 • Kişi borçlarının takibi tahsil işlemlerini yürütmek.

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Türkan KANIK Sekreter Ücretsiz İzinde Kişilerden alacakların takibi ve tahsili
Türkan KAVAS Mali Hizmetler Uzmanı Kantin kira gelirleri takibi ve tahsiline ilişkin işlemler

MUHASEBE PROJE ÖDEMELERİ SERVİSİ 4

 • Tübitak, SanTez, BAP, MARKA, Gençlik ve Spor Bakanlığı, AB Projeleri ödemeleri ile Erasmus, Farabi ve Mevlana ödemelerini kontrol ve ödeme işlemleri.

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Zehra YILMAZ Memur Besim OK Proje ödemeleri
Besim OK Memur Zehra YILMAZ Proje ödemeleri

TAŞINMAZLARDAN KİRALIK YERLERİN TAKİP VE TAHSİL SERVİSİ 5

 • Üniversitemiz taşınmazlarından kiraya verilen yerlerin kira takip ve tahsil işlemleri.

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Türkan KAVAS Mali Hizmetler Uzmanı Gülşen ÖNDER Taşınmazlardan kiralık yerler
Gülşen ÖNDER V.H.K.İ Türkan KAVAS Taşınmazlardan kiralık yerler

BANKA İŞLEMLERİ SERVİSİ 6

 • Üniversitemize ait bütün ödemeleri yapmak, teminat mektupları alımı ve iadesi, banka işlemlerini yürütmek, yevmiye işlemlerinin onay ve takibini yürütmek arşivleme yapmak.

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Serpil GÖRGEN Memur Mehmet ÇELİKÖZ Kurum banka hesaplarına yatan tutarları ilgili hesaplara almak ve gün sonu işlemlerini yapmak. Teminat mektuplarının kaydı ve iade işlemlerini yapmak.
Mehmet ÇELİKÖZ Bilgisayar İşletmeni Serpil GÖRGEN Kurum banka hesaplarına yatan tutarları ilgili hesaplara almak ve gün sonu işlemlerini yapmak. Teminat mektuplarının kaydı ve iade işlemlerini yapmak.
Canan DENİZ DEMİR Veznedar Doğum İzninde Kurum banka hesaplarına yatan tutarları ilgili hesaplara almak ve gün sonu işlemlerini yapmak. Teminat mektuplarının kaydı ve iade işlemlerini yapmak.
Orhan BAŞARAN Teknisyen Yrd. Serpil GÖRGEN - Mehmet ÇELİKÖZ Bankaya evrak teslim edip-almak, Başkanlığın arşivleme işlemlerini yerine getirmek ve birim arşiv görevliliği

BÜTÇE PERFORMANS PROGRAM MÜDÜRLÜĞÜ

Hakkımızda

Görev Sorumlulukları

 • Birim teklifleri konsolide edilerek izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini üniversitenin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde idarenin ayrıntılı harcama/finansman programını hazırlamak,

 • Bütçe İşlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

 • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

 • YÖK Gelirleri, ÖYP Gelirleri, Öğrenci gelirleri, döner sermaye gelirleri, danışmanlık hizmet gelirleri ile diğer hizmet gelirlerinin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yapmak,

 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirleri almak ,

 • Üniversitenin aylık harcama ve nakit ihtiyacını belirleyerek Hazine Yardımı Talep Tablosunu hazırlama işlemlerini yürütmek ,

 • Yatırım Projelerinin Gerçekleşme ve Uygulama Sonuçlarını Hazırlamak ,

 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanmasını sağlamak ,

 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak ,

 • Performans Programı, Performans İnceleme ve Değerlendirme hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek ,

 • Birimlerden gelen faaliyet raporlarını konsolide ederek İdare Faaliyet raporunu hazırlamak ,

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
GÜLCAN KARSTARLI Şube Müdürü Sümeyra KOÇ - Volkan İŞCİ Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır.
Volkan İŞCİ Mali Hizmetler Uzmanı Sümeyra KOÇ - Seda ALIM Faaliyet Raporu, Bütçe Hazırlık, Bütçe işlemleri ve Raporları
Sümeyra KOÇ Bilgisayar İşletmeni Volkan İŞCİ - Seda ALIM Performans programı,Bütçe Hazırlık, Bütçe İşlemleri ve Raporları
Seda ALIM Memur Sümeyra KOÇ - Volkan İŞCİ Bütçe Hazırlık, Bütçe İşlemleri ve Raporları

STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Hakkımızda

Görev Sorumlulukları

 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek ,

 • İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ,

 • Stratejik planlama çalışmalarının ve strateji Geliştirme Kurulunun sekreteryası ile planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek, plan hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek ,

 • Kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ilgili diğer ulusal bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak, orta vadeli programda yer alan amaç, politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli mali planda belirlenen teklif tavanlarını dikkate alarak yıllar itibariyle amaç ve hedefler bazında kaynak dağılım tahmininde bulunarak stratejik planı oluşturmak ,
 • Stratejik plan en az iki yıl uygulandıktan sonra gerek görülmesi halinde hedeflerinde nicel değişiklikler yaparak güncelleştirmek ,

 • Stratejik planların yenilenmesi ve güncelleştirilmesi durumunda ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bilgi vermek ,

 • Strateji ve Bütçe Başkanlığına Stratejik Plan değerlendirme raporu gönderilmesi halinde, dğerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini vermek için yönetime sunmak ,

 • Stratejik planın birer nüshasını, üst yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Sayıştay’a göndermek, kamuoyuna duyurmak ve Üniversitemiz internet sitesinde yayınlamak ,

 • Stratejik Planlama İnceleme ve Değerlendirmeye ilişkin her türlü çalışmayı yürütmek ,

 • İdarenin Stratejik Plan hazırlıklarını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yapmak,

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
GÜLCAN KARSTARLI Şube Müdürü Sümeyra KOÇ - Volkan İŞCİ Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır.
Volkan İŞCİ Mali Hizmetler Uzmanı Sümeyra KOÇ - Seda ALIM Stratejik planlama çalışmalarını yürütmek
Sümeyra KOÇ Bilgisayar İşletmeni Volkan İŞCİ - Seda ALIM Stratejik planlama çalışmalarını yürütmek
Seda ALIM Memur Sümeyra KOÇ - Volkan İŞCİ Stratejik planlama çalışmalarını yürütmek
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors