Genel Bilgiler

DAİRE BAŞKANLIĞI VE SEKRETERLİK

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Mehmet Tuncel ÖZTÜRK Daire Başkanı Görevde Bulunan Şube Müdürü Dairenin harcama yetkilisi ve yöneticisidir. Başkanlığın kanunlar önünde yerine getirmekle sorumlu olduğu işlerin yerine getirilmesinde tüm personelin sevk ve idaresini yürütür kontrol sonucunda düzenlenen görüş ve kontrol şerhlerini imzalar.
Günnur GENÇER Bilgisayar İşletmeni Orhan BAŞARAN Gelen giden evrak kayıt ve tasnifini yapmak. Daire Başkanlığının yazışmalarını yapmak.Başkanın; birim personeli, dışardan gelen kişi, kurum personeli vs. ile telefon veya yüzyüze iletişimini sağlamak ve birim arşiv görevliliği

İÇ KONTROL ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı

 • 2017 YILI Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesi ile belirlenen BAP için 1.000.000,00, mal, hizmet ve yapım işleri için 150.000,00TL' nin üzerindeki harcama birimlerinden gelen ödeme emri belgesi ve ekleri ile taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ön mali kontrole tabidir.

Görev Sorumlulukları

 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

 • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak

 • Ön mali kontrol görevini yürütmek

 • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici veetkililiği arttırıcı tedbirler almak

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Hülya DURMUŞ Şube Müdürü Nurhan KARAKUŞ Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır. Başkanlığın gerçekleştirme görevlisidir.
Nurhan KARAKUŞ Mali Hizmetler Uzmanı Eda GÜNEŞ İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çalışmaları ve Ön Mali Kontrol
Eda GÜNEŞ Mali Hizmetler Uzmanı Nurhan KARAKUŞ İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çalışmaları ve Ön Mali Kontrol

MUHASEBE ve KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Sorumlulukları

 • Muhasebe hizmetlerini yürütmek,

 • Gelir ve Alacaklıların tahsil işlemlerini yürütmek.

 • Bütçe kesin hesabını hazırlamak.

 • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.

 • Malî istatistikleri hazırlamak.

 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Banka İşlemleri Görev Sorumlulukları

 • Üniversitemize ait bütün ödemeleri yapmak, teminat alımı ve iadesi, kasa ve banka işlemlerini yürütmek, Yevmiye işlemlerinin onay ve takibini yürütmek arşivleme yapmak.

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Murat PINAR Muhasebe Yetkilisi ve Şube Müdürü Türkan KAVAS
Nurhan KARAKUŞ
Sadi ÖZBAĞ
Muhasebe Yetkililiği görevini yürütür.Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır.
Serpil GÖRGEN Memur Canan DENİZ DEMİR Kurum banka hesaplarına yatan tutarları ilgili hesaplara almak ve gün sonu işlemlerini yapmak. Teminat mektuplarının kaydı ve iade işlemlerini yapmak.
Canan DENİZ DEMİR Veznedar Serpil GÖRGEN Kurum banka hesaplarına yatan tutarları ilgili hesaplara almak ve gün sonu işlemlerini yapmak. Teminat mektuplarının kaydı ve iade işlemlerini yapmak.
Orhan BAŞARAN Teknisyen Yrd. Bankaya evrak teslim edip-almak, Başkanlığın arşivleme işlemlerini yerine getirmek ve birim arşiv görevliliği

Tetkik Servisi1 (SATINALMA) Görev Sorumlulukları

 • Muhasebe birimlerinin 150.000,00 TL altındaki mal, hizmet ,yapım işi dahil olmak üzere birimlere ilişkin tüm giderlere ait ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde inceleme yapar.Ek-1 sayılı listede kontrol etmekle yükümlü personel isimlerine göre harcama birimleri isimleri ve yapılan görevler gösterilmiştir.

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
İzzettin DEMİR Memur Besim OK
Zehra YILMAZ
Satınalma Tetkik
Zehra YILMAZ Memur Besim OK
İzzettin DEMİR
Satınalma Tetkik
Zehra GÜL Memur Eyyüp KAYAR Satınalma Tetkik
Besim OK Memur İzzettin DEMİR
Zehra YILMAZ
Satınalma Tetkik
Eyyüp KAYAR Memur Zehra GÜL Satınalma Tetkik

Tetkik Servisi 2 (MAAŞ) Görev Sorumlulukları

 • Ek-2 listede belirlenen harcama birimlerinden gelen maaş, ekders, mesailerine ilişkin ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde inceleme yapar.Üniversitenin diğer birimlerince sorulan konular ile ilgili olarak görüş yazısı yazmak.

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Sadi ÖZBAĞ Mali Hizmetler Uzmanı Ülkü GÜNGÖR
Aydan YILMAZ
Maaş ve Ek Ders Tetkik Kurum kadrolarının takibi ile Lojman Kira Takibi
Ülkü GÜNGÖR Şef Sadi ÖZBAĞ
Aydan YILMAZ
Maaş ve Ek Ders Tetkik
Aydan YILMAZ Memur Ülkü GÜNGÖR
Sadi ÖZBAĞ
Maaş ve Ek Ders Tetkik

MUHASEBE KESİN HESAP- EMANET- KİŞİ BORÇLARI VE TAŞINIR İŞLEM SERVİSİ

 • Emanet işlemleri,Yönetim Dönemi Hs. ve Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak,Kişi borçlarını takibi işlemlerini yapmak, Taş. Mal YöNetmeliği çerçevesinde harcama birimlerinden gelen taşınır alımlarını muhasebeleştirmek ve konsolide etmek, Muhtasar ve KDV beyanlarını hazırlamak, Öğrenci Harç İade İşlemlerini yapmak, SGK ile SSK keseneklerinin gönderme işlemlerini yapmak, kantin, kafeterya kira takiplerini yapmak.

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
Ahmet USLUSOY Şef Durdane KANLIKAVAK
Halil İbrahim SARICAN
Kesin Hesap, Yönetim Dönemi, Taşınır Kontrol ile Konsolide İşlemleri,Öğrenci Harç İadeleri, Emanetteki tutarlar ile nakit geçici ve kesin teminatların iadesi
Melek TESTERE V.H.K.İ. Türkan KANIK Kişilerden alacakların takibi ve tahsili
Türkan KANIK Sekreter Melek TESTERE Kişilerden alacakların takibi ve tahsili
Türkan KAVAS Mali Hizmetler Uzmanı Gülşen ÖNDER Kantin kira gelirleri takibi ve tahsiline ilişkin işlemler
Gülşen ÖNDER V.H.K.İ. Türkan KAVAS Kantin kira gelirleri takibi ve tahsiline ilişkin işlemler
Durdane KANLIKAVAK Şef Ahmet USLUSOY
Halil İbrahim SARICAN
KDV - Muhatasar Beyannamesi hazırlanması ve ödenmesi, SGK e- kesenekleri Gönderimi
Halil İbrahim SARICAN Memur Dürdane KANLIKAVAK
Ahmet USLUSOY
İcra işlemleri ve icraların dairelerine gönderilmesi ile SGK Kesintilerinin gönderilmesi
Mehmet ÇELİKÖZ Bilgisayar İşletmeni Taşınır kayıt yetkilisi

BÜTÇE-PERFORMANS VE STRATEJİK YÖNETİM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Hakkımızda

Görev Sorumlulukları

 • Bütçeyi hazırlamak,

 • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak,

 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

 • Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

 • Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,

 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

 • Üniversitenin faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 • Üniversitenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

 • Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.

 • Üniversitenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

 • Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 • Üniversite faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

Personel Listesi

Adı Soyadı Ünvanı İzinde İken Yerine Görevlendirilecek Görev Tanımı
GÜLCAN KARSTARLI Şube Müdürü Sümeyra KOÇ Birim içindeki işlerin personele dağılımı ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyon sağlayıp kontrol yetkisi kullanır.
Volkan İŞCİ Mali Hizmetler Uzmanı Sümeyra KOÇ Faaliyet Raporu, Bütçe Hazırlık, Bütçe işlemleri ve Raporları
Sümeyra KOÇ Bilgisayar İşletmeni Volkan İŞCİ Stratejik plan, Performans programı,Bütçe Hazırlık, Bütçe İşlemleri ve Raporları
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors